Rättigheter

Alla rättigheter reserveras för LA PARTNERS. Rättigheterna till det material som publiceras på denna webbplats, inklusive information, varumärken och andra immateriella rättigheter, tillkommer Advokatfirman LA PARTNERS AB och/eller dess samarbetspartners och får inte reproduceras, överföras eller användas på något annat vis utan samtycke från Advokatfirman LA PARTNERS AB.

Friskrivning

Information som publiceras på Advokatfirman LA PARTNERS hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. För det fall ni har specifika juridiska frågeställningar är ni välkomna att kontakta oss direkt. All användning av information från denna webbplats sker på egen risk. Länkar till andra webbplatser har lagts upp i informationssyfte och vi accepterar inte något ansvar för det material som publiceras på webbplatser som den här webbplatsen refererar eller länkar till.

Advokatsamfundet

Advokatfirman LA PARTNERS AB:s verksamhet lyder under Sveriges advokatsamfunds regler för advokater, som framgår av advokatsamfundets stadgar och dess vägledande regler om god advokatsed samt reglerna för god advokatsed som utfärdas av Rådet för advokatsamfund i Europeiska Unionen (The Council of Bars and Law Societies of Europe). Stadgarna och de etiska reglerna finns tillgängliga på svenska och engelska på Advokatsamfundets hemsida. https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/

Lagregler om advokater

Rättegångsbalken;
läs mer här https://www.advokatsamfundet.se/documents

Andra lagregler om advokater;
läs mer här https://www.advokatsamfundet.se/advokatetik

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/