Information om Advokatfirman LA PARTNERS personuppgiftsbehandling

När olika individer, till exempel klienter och dess företrädare, motparter och dess företrädare, samarbetspartners, konsulter och andra ombud har kontakt med oss eller på annat vis förekommer i samband med de ärenden vi hanterar, innebär det ofta att personuppgifter lämnas till eller inhämtas av oss.

Inom byråns verksamhet sker även insamling och behandling av personuppgifter avseende leverantörer, kontaktpersoner hos leverantörer och andra externa parter.

I denna information beskrivs hur vi behandlar personuppgifter i ovan nämnda fall. Om du har skickat in en ansökan om anställning hos oss och därmed har lämnat personuppgifter till oss kommer du istället att få separat information om hur vi behandlar dessa uppgifter.

Advokatfirman LA PARTNERS Aktiebolag, org. nr. 556518-6557, Box 487, 201 24 Malmö (”LA PARTNERS”), är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta dokument. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med ärenden eller som annars behandlas när ärendet hanteras. Primärt samlar vi in personuppgifter direkt från berörda individer, men det förekommer att vi inom ramen för ärenden får information om berörda individer utan att informationen kommer direkt från dem. Det förekommer också att vi kompletterar personuppgifterna genom insamling av information från privata och offentliga register och andra källor. Normalt föreligger ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett ärende eftersom vi i så fall inte kan efterleva våra skyldigheter att t.ex. utföra jävs- och penningtvättskontroll.

Insamling och behandling av personuppgifter sker även i kontakter med bland annat leverantörer och andra externa parter.

Både inom ramen för ärendehantering och i kontakt med våra leverantörer och andra externa parter sker en stor del av kommunikationen med hjälp av e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress), faktureringsinformation (t.ex. kontonummer och skatteinformation) samt identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och födelsedatum/personnummer). I specifika ärenden kan personuppgifterna också avse annan information, t.ex. rörande händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för ärendet och går att hänföra till specifika individer.

Vad är ändamålen med behandlingen?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med ärenden för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra klienters intressen, sköta administrationen i samband med de ärenden vi åtar oss samt uppfylla sådana krav som ställs i lag samt Advokatsamfundets regelverk. Innan vi accepterar ett ärende måste vi till exempel utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller.

Personuppgiftsbehandling sker också för att vi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer och andra externa parter.

Vi kan även komma att använda personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, i relation till information om fysiska klienter, att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det ärende vi åtagit oss. I relation till klienters företrädare, samarbetspartners och konsulter, motparter, motpartsombud osv. grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband med jävs- och penningtvättskontroller, samt arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokförings- och penningtvättslagstiftning samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed).

Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

När vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssamanhang sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra och att marknadsföra vår verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av ärenden sparas under ärendet handläggning och bevaras efter ärendets slutförande i enlighet med den skyldighet som åvilar LA PARTNERS enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär att personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Den som inte längre vill få inbjudningar till våra events eller marknadsföringsutskick från oss kan avregistrera sig från sådana utskick genom att kontakta oss på personuppgifter@lapartners.se.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Överföring till länder utanför EU/EES kan ske inom ramen för ett visst Ärende, i den mån det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara vår klients rättsliga anspråk. Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan.

LA PARTNERS kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför byrån annat än i de fall då (i) det överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter vi behandlar, (ii) det inom ramen för ett visst ärende är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra klienters rättigheter och intressen, (iii) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol, eller Advokatsamfundets regelverk, (iv) vi anlitar en samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning (såsom vår externa hosting partner); eller (v) det annars tillåts enligt lag.

Vid anlitande av en samarbetspartner får sådan samarbetspartner endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål.

Dina rättigheter

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänvisning till den tystnadsplikt och arkiveringsskyldighet som gäller för advokater. En begränsning eller radering av personuppgifter kan också innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på personuppgifter@lapartners.se eller per brev till adressen som anges i inledningen ovan.

Senast reviderad januari 2019