AKTUELLT

LA PARTNERS har framgångsrikt i kammarrätten biträtt Östra Göinge kommun i ett upphandlingsmål

Kammarrätten i Göteborg har i början av 2023 meddelat dom i ett för rättstillämpningen intressant mål gällande skaderekvisitet, där kammarrätten dömer till kommunens fördel. Kommunen företräddes av LA PARTNERS upphandlingsteam bestående av advokat Maria Lidbom och biträdande jurist Josefin Karlström.

Östra Göinge kommun upphandlade ramavtal enligt LOU avseende bl.a. översättningstjänster. En leverantör ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde bl.a. att upphandlingen skulle göras om. Leverantören menade att man lidit skada av att kommunen sammanblandat kvalificerings- och utvärderingsfasen vad gällde referensuppdrag. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Kommunen överklagade domen till kammarrätten och anförde bl.a. att förvaltningsrätten inte dömt i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2022 ref. 4.

Kammarrätten meddelade prövningstillstånd i frågan om sökanden har lidit eller kan komma att lida skada på grund av sammanblandningen. Kammarrätten fann att sökanden inte lidit skada eftersom sökanden inte påpekat åberopade brister under anbudstiden.

Kammarrätten har med detta avgörande även bedömt vad som kan utgöra godtagbara skäl för att underlåta att påtala fel och brister under upphandlingsförfarandet. Kammarrätten konstaterar att den omständigheten att det hade varit nödvändigt att göra om upphandlingen för att undvika risk för skada inte är ett godtagbart skäl för att avstå från att påtala bristerna. Inte heller kan den upphandlande myndighetens eventuella obenägenhet att ändra i upphandlingsdokumenten eller göra om upphandlingen godtas som skäl för att inte påtala bristerna.

Kammarrätten konstaterar att sökanden utan godtagbara skäl avstått från att under anbudstiden påtala brister. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och avslår bolagets ansökan om överprövning, till fördel för Östra Göinge kommun.

Kammarrättens mål meddelades den 9 januari 2023 (mål nr 4852-22). Målet har överklagats av leverantören till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.