AKTUELLT

LA PARTNERS vinner överprövningsmål i Kammarrätten i Stockholm åt leverantör

Målet gällde om vinnande leverantör i en kommuns upphandling av ramavtal för markarbeten på ett godtagbart sätt visat att denne åberopat moderbolag och systerbolags kapacitet avseende ett uppställt omsättningskrav. Den vinnande leverantören företräddes av Advokatfirman LA PARTNERS genom advokat Maria Lidbom och biträdande jurist Josefin Karlström.

Målet handlar om att en leverantör i en upphandling vid behov och för ett visst kontrakt får åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning. Det är leverantören som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras. Detta följer av 14 kap. 6 § LOU.

Det krav som hade ställts var att om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet ska överenskommelse om sådan tillgång vara undertecknad av båda parter och bifogas anbudet. Det ska också framgå klart och tydligt att det åberopade bolaget träder i anbudsgivarens ställe i händelse av att anbudsgivaren inte kan fullgöra sina förpliktelser. Något formkrav hade inte uppställts i den aktuella upphandlingen.

Det av leverantören ingivna intyget, där moderbolaget pekas ut som samarbetspartner, är undertecknat av behöriga företrädare och visar tydligt att moderbolaget träder i anbudsgivarens ställe för det fall att anbudsgivaren inte längre kan fullgöra sina förpliktelser. Eftersom moderbolagets resurser som ställs till förfogande i upphandlingen inte ensamt är tillräckligt för att visa att de ekonomiska kraven är uppfyllda hade leverantören vid samma tillfälle även lämnat in en handling där systerbolagen åberopas dvs. hela koncernens kapacitet i form av omsättning. Det framgår tydligt av skrivelsens rubricering att denna ska läsas tillsammans med intyget där moderbolaget pekas ut eftersom det redan i rubriken hänvisas till kraven. Skrivelsen, som är undertecknad av företrädare för moderbolag och systerbolag, visar i kombination med intyget att resurserna i systerbolagen åberopas och kommer att stå till förfogande för anbudsgivaren i enlighet med kraven för upphandlingen. Genom att åberopa moderbolagets och systerbolagens samlade kapacitet ansåg därmed kammarrätten att leverantören tillräckligt tydligt visat att bolaget uppfyller det obligatoriska omsättningskravet. Kammarrätten bedömer att leverantören därigenom uppfyller det ställda kravet och det var därför inte fel av kommunen att anta anbudet. Kammarrätten biföll därför leverantörens överklagande.

Avgörandet visar, då formkrav för detta saknas i LOU, att upphandlingsdokumenten har avgörande betydelse vid leverantörs åberopande av annat företags kapacitet.

Kammarrätten Stockholms dom meddelades den 16 mars 2023 (mål nr 6810-22).