UPPDRAG

LA PARTNERS vinner principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

Uppdrag_blogpost

LA PARTNERS har framgångsrikt företrätt ett stort antal upphandlande myndigheter i ett principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen. LA PARTNERS team bestod av Maria Lidbom, advokat och partner, och Alexander Rappe, biträdande jurist.

 

Huvudfrågan i målet var om det förelegat förutsättningar för att använda direktupphandling på grund av synnerlig brådska i en situation där en annonserad upphandling blivit fördröjd av en överprövningsprocess. Medan överprövningen pågick direktupphandlade flera upphandlande myndigheter de aktuella tjänsterna genom att ingå avtal med den leverantör som tilldelats ramavtalet i den överprövade upphandlingen. Den befintliga leverantören ansökte om överprövning av giltigheten av de direktupphandlade avtalen.

 

I sin dom konstaterar HFD att när det gäller direktupphandling på grund av synnerlig brådska är det anskaffningen i sig, d.v.s. kontraktsföremålet, som ska vara absolut nödvändig för att undantagsbestämmelsen ska kunna tillämpas. För detta krävs att anskaffningen sker för att tillgodose ett trängande behov som faktiskt har uppstått eller kan förväntas uppstå inom kort. HFD fann att de aktuella tjänsterna skulle tillgodose ett sådant behov.

 

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det förelegat synnerlig brådska för myndigheterna att göra anskaffningen, eftersom det saknats möjlighet att säkerställa leverans av tjänsterna med stöd av det befintliga ramavtalet och eftersom det inte funnits tid att genomföra en upphandling genom ett annonserat förfarande. Myndigheterna hade påbörjat den överprövade ramavtalsupphandlingen i god tid och den uppkomna brådskan fick anses ha berott på en för dem oförutsedd omständighet i form av den utdragna överprövningsprocessen. Det hade således förelegat förutsättningar för att använda direktupphandling på grund av synnerlig brådska. Avtalen skulle därför enligt HFD inte ha ogiltigförklarats.

 

– Domen är av stor betydelse för alla upphandlande myndigheter och enheter, eftersom den klargör att det kan föreligga synnerlig brådska att direktupphandla i en situation där en upphandling har blivit överprövad och att det i en sådan situation kan vara tillåtet att direktupphandla oavsett om direktupphandlingen sker med befintlig, vinnande eller annan leverantör, kommenterar Maria Lidbom. Domen innebär en tydlig vägledning i att det är kontraktsföremålet i sig som avgör om en anskaffning är absolut nödvändig. Domen är av stor praktisk betydelse och klargör tillämpningen av ett rättsligt reglerat undantag, avslutar Maria Lidbom.

 

Domen meddelades den 13 december 2019 och finns publicerad på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida.