UPPDRAG

LA PARTNERS i ännu ett vägledande mål i Högsta domstolen

Uppdrag_blogpost

Den 5 februari 2018 beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd i ett mål där LA PARTNERS genom advokaten Patrik Svensson samt jur. kand. Max Olsson företräder klaganden (HD:s mål nr T 1523-17). Målet rör huvudsakligen frågan hur fastighetsbildningslagens regler om marköverföring förhåller sig till egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen. Frågan är i sak av stor juridisk och praktisk betydelse i Lantmäterimyndighetens dagliga arbete men berör även ur ett större perspektiv hur centrala begrepp vid bedömningen av egendomsskyddet ska tolkas och tillämpas.

LA PARTNERS har tidigare i ett plenumavgörande i Högsta domstolen med framgång fått prövat frågan om den enskildes rätt, enligt den grundlagsskyddade rätten till en rättvis rättegång, att få ersättning för sina rättegångskostnader i mål mot staten där en utmätning hävts (NJA 2017 s. 374). LA PARTNERS ser nu än en gång fram emot att i Högsta domstolen få delta i processen att driva rättsutvecklingen framåt.